กิจกรรมคณิตศาสตร์ งานวันวิชาการ 100 ปี เซนต์คาเบรียล 2021-08-31T00:58:15+00:00

Project Description

งานวันวิชาการ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
26 – 27 พฤศจิกายน 2563, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กิจกรรมคณิตศาสตร์ 3 กิจกรรม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลและผู้สนใจ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสำหรับน้องประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมที่อ้างอิงเนื้อหาบทเรียนที่เรียนในห้องเรียน และได้ฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหานั้น ๆ

ทั้งนี้กลุ่มสนามเด็กเล่นต้องขอขอบคุณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่ให้คำแนะนำ และเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมสร้างสรรค์ความสนุกกับการผจญภัยอุดมความรู้ให้กับน้อง ๆ ในครั้งนี้