Zookeeper Camp Season.3

Zookeeper Camp Season.3

The valuable experience to know how zoo staffs do their work.
The one and only exclusive experience which your kids can get only from this camp.

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาเขียว
ประสบการณ์ที่มีเฉพาะค่ายนี้เท่านั้นที่มอบให้

An exclusive Kid Camp which provide an opportunity for your kid to glimpse behind the scene at Khao Kheaw Open Zoo and step into the daily life of professional zookeepers at the Junior Zookeeper camps.

Campers will learn and hand on practice all jobs of zookeepers including care takers, scientists, nutritionists as well as all sciences knowledge behind the jobs and complete process of taking care of each animal and understand animal habits.

 • Learn how zookeepers do their jobs and be zookeeper assistant to clean animal place and prepare food for the animals

 • Tour the vet hospital to learn how to check-up animals’ health

 • Learn to use equipment and tools to examine animals at research station to understand how science can understand animal’s needs

 • Get hands-on experience making toys for animals to improve and promote wild habit of animals

 • Closely observation to learn about various animal behavior such as ring-tailed lemur, flamingo, penguin

 • Tour Zoo Nutrition Center to learn how to keep and prepare food for animals and learn kind of foods for each group of animal

 • Every activities were delicately designed by Sanamdeklen Team and Khao Khoew Open Zoo Team

สนามเด็กเล่นร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 8 – 12 ปี มาร่วมค่ายเสริมประสบการณ์ค่ายเดียวที่พาน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ คุณลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์ในสวนสัตว์แต่ละประเภทอย่างใกล้ชิด โดยผู้เชี่ยวชาญ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ค่ายที่ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และทดลองลงมือปฎิบัติจริง ครอบคลุมสายงานต่าง ๆ ครบถ้วน ทั้งการเป็นผู้ดูแลสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจหน้าที่ของอาชีพต่าง ๆ และ กระบวนการต่างดูแลสัตว์แต่ละประเภท และเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดอย่างครบวงจร

 • ศึกษาการทำงานของพี่ ๆ Zookeeper พร้อมเป็นผู้ช่วยในการเตรียมความพร้อมของสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละวัน

 • เรียนรู้วิธีการตรวจสุขภาพของสัตว์แต่ละชนิด จากสัตวแพทย์ตัวจริง ณ โรงพยาบาลสัตว์

 • เรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ทดลองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจสัตว์ได้อย่างไร

 • ลงมือทำอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์

 • เรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของสัตว์อย่างใกล้ชิด อาทิ ลิเมอร์ ฟลามิงโก้ เพนกวิน

 • เยี่ยมชมศูนย์โภชนการสวนสัตว์ เพื่อศึกษาการเก็บและเตรียมอาหารของสัตว์แต่ละชนิด พร้อมทั้งทำความเข้าใจลักษณะอาหารของสัตว์แต่ละประเภท

 • ทุกกิจกรรมถูกออกแบบร่วมกันเป็นอย่างประณีตจากทีมงานสนามเด็กเล่น และ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

Special Educator / วิทยากรพิเศษ

Lead activities by animal expert who was an educator at Disney’s Animal Kingdom, Walt Disney World, Orlando, FL

Miss Suphasiri Muttamara

 • Education and Outreach, Love Wildlife Foundation, Bangkok, Thailand
 • Conservation Education Educator, Wilderness Explorer, Disney’s Animal Kingdom, Walt Disney World, Orlando, FL
 • Program Co-Coordinator and Educator, Fall in the Field, Southern Oregon University
 • Event Teacher, Boo at the Zoo, Eureka, CA
 • Ecology Teacher, Roong Aroon School, Thailand  

พร้อมวิทยากรรับเชิญสุดแสนพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องสัตว์ จากสหรัฐอเมริกา อดีตผู้ให้ความรู้ ของ Disney’s Animal Kingdom, Walt Disney World, Orlando, FL

ศุภสิริ มุตตามระ

 • วิทยากรผู้ให้ความรู้ สถาบัน Love Wildlife Foundation
 • อดีตผู้ให้ข้อมูลและความรู้ด้านการอนุรักษ์ Disney’s Animal Kingdom, Walt Disney World, Orlando, FL
 • อดิตผู้ประสานงานและวิทยากร Fall in the Field, Southern Oregon University
 • อดีต Event Teacher , Boo at the Zoo, Eureka, CA
 • อดีตคุณครูด้านระบบนิเวศวิทยา โรงเรียนรุ่งอรุณ

Exclusively visit 4 departments of the zoo, usually not open to public
สิทธิพิเศษในการเยี่ยมชม 4 แผนกของสวนสัตว์ ที่โดยทั่วไปไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม

Animal care department
แผนกดูแลสัตว์

Nutrition department
แผนกโภชนาการ

Vet hospital
แผนกโรงพยาบาลสัตว์

Research center
แผนกค้นคว้าและวิจัย

Full of activities to learn and understand about animal habits and zoo managing
มากด้วยกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ และการจัดการสวนสัตว์

Zoo City
สวนสัตว์ในฝัน

Activity to design a zoo with creativity according to the knowledge received in the camp about animal well-being and safety

กิจกรรมออกแบบสวนสัตว์สุดสร้างสรรค์ ตามหลักการที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องสวัสดิการสัตว์และความปลอดภัย

Birdwatching and plant study
ดูนกและศึกษาพันธุ์ไม้

Learn to be a birdwatcher and plants in the zoo area as well as learn to use actual binoculars

เรียนรู้วิธีการสังเกตนกและพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ฝึกใช้กล้องส่องทางไกล พร้อมลงมือปฎิบัติจริง

Making toys for animals
ทำของเล่นให้สัตว์

Learn nature habit of animals and make toys for animals to improve and promote wild habit of animals

เรียนรู้ลักษณะพฤติกรรมของสัตว์ และลงมือทำของเล่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์

Animal habit observation
สังเกตพฤติกรรมสัตว์

Observe characteristic behavior of each animal such as ring-tailed lemur, flamingo and elephants

ฝึกสังเกตพฤติกรรมสัตว์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ลิเมอร์ นกฟลามิงโก้ ช้าง เพื่อเรียนรู้ลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

And many more.

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

Time Table

Day 1

9.00   Leave from Promphan 3 building, Bangkok
11.30   Arrive at Khao Kheaw open zoo
12.00  Lunch
13.00  Recreation and introduce camp information and rules
14.00   Animals Presentation
14.45    Visit vet hospital and talk with veterinarian
16.00  Visit research center
17.30  Dinner and take a shower
19.00  Listen to nature sound and wild animal story
20.30  Reflection
21.00  Bedtime

Day 2

6.30    Wake up
7.00    Bird watching and plant study
8.00   Take a shower and breakfast
9.00    Visit animal care department and assist the zookeeper team
12.00   Lunch
13.00  Make toys for animals
14.30    Observe penguin behavior
15.30    Visit lemur island and observe their behavior
17.00    Discuss about animal well-being and the important of animal well-being in the zoo
17.30    Dinner
19.00   Zoo City
20.30   Reflection
21.00    Bedtime

Day 3

6.30    Wake up
7.00    Breakfast
8.00    Visit nutrition center and learn to prepare foods for animals
9.30    Tour around the zoo
12.00    Lunch
13.00   Activity present Zoo City of the dream
14.00    Travel back to Bangkok
16.30    Arrive at Promphan 3 building safely

* Activities may be changed due to unforeseen event and safety concern

ตารางกิจกรรม

วันที่หนึ่ง

9.00     นัดหมายขึ้นรถที่อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ออกเดินทางจากกรุงเทพ
11.30    ถึงสวนสัตว์เขาเขียว
12.00   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00   สันทนาการ 1 และแจ้งข้อมูล กฎของค่าย
14.00   Animals Presentation
14.45    เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ พูดคุยกับสัตวแพทย์
16.00   เยี่ยมชมส่วนงานวิจัย
17.30   รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ
19.00  ฟังเสียงธรรมชาติ และเรื่องเล่าสัตว์ป่า
20.30  ทบทวนกิจกรรม
21.00   เข้านอน

วันที่สอง

6.30     ตื่นนอน
7.00     กิจกรรมการดูนกและพันธุ์ไม้
8.00    อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า
9.00    เยี่ยมชมแผนกดูแลสัตว์ พร้อมช่วยพี่ ๆ นักดูแลสัตว์เตรียมความพร้อมให้กับสัตว์ต่าง ๆ
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00   ทำของเล่นให้สัตว์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์
14.30    สังเกตพฤติกรรมเพนกวิน
15.30    เยี่ยมชมเกาะลีเมอร์ สังเกตพฤติกรรมลิเมอร์
17.00    สนทนาสวัสดิภาพสัตว์ ศึกษาและทำความเข้าใจความสำคัญของสวัสดิภาพของสัตว์ในสวนสัตว์
17.30    รับประทานอาหารเย็น
19.00   Zoo City
20.30   ทบทวนกิจกรรม
21.00    เข้านอน

วันที่สาม

6.30     ตื่นนอน
7.00     รับประทานอาหารเช้รา
8.00     เยี่ยมชมแผนกโภชนาการสัตว์ เรียนรู้วิธีการทำอาหารตามความต้องการของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
9.30     เยี่ยมชมสวนสัตว์โดยรอบ
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00    นำเสนอกิจกรรม Zoo City สวนสัตว์ในฝัน
14.00    เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
16.30    ถึงอาคารพร้อมพันธุ์ 3 โดยสวัสดิภาพ

*กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Venue and meeting point

สถานที่จัดกิจกรรม และ จุดรับส่งบุตรหลาน

Venue

All activities and dormitory are located in Khao Kheaw open zoo, Chonburi provience

สถานที่จัดกิจกรรม

ทุกกิจกรรมและที่พักอยู่ภายในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

Meeting point

Check in time at 8:30 – 9:00 of the first day at Promphan 3 building, Soi Ladprao 3, MRT Prahon Yothin exit 5

สถานที่นัดส่งและรับ

ลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.00 น. ของวันแรก ที่อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ปากซอยลาดพร้าวซอย 3 สถานี MRT พหลโยธิน ทางออก 5

Camp Cost
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

This price includes

 1. breakfast and dinner total 4 meals (campers can buy their own lunch in zoo’s restaurant)
 2. 2 nights of air-conditioned room separated between boys and girls
 3. Round trip transportation to Khao Kheaw open zoo
 4. 3 days accident insurance
 5. 1 camp T-Shirt
 6. Fun learning experience and smiles from Sanamdeklen team

โดยค่าสมัครนี้น้อง ๆ จะได้รับ

 1. อาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น รวม 4 มื้อ (อาหารกลางวันน้อง ๆ สามารถเลือกซื้อได้เองตามความชอบใจที่ร้านค้าภายในสวนสัตว์)
 2. ค่าที่พักนอนเตียง ในห้องปรับอากาศ 2 คืน แยกชาย-หญิง
 3. รถตู้ในการเดินทางไป-กลับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 4. ประกันอุบัติเหตุ 3 วัน
 5. เสื้อค่ายที่ระลึก 1 ตัว
 6. ประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุก และรอยยิ้มจากพี่ ๆ ทุก ๆ คน

How to apply

 1. add Sanamdeklen in Line freind contact at @sanamdeklen or scan this QR code
 2. Transfer payment to account below.
  Kasikorn bank account number 694-2-01468-4
  Account name : Thanachat Thanomkulabut
 3. Send transfer slip to
  – email : kidsplayground.in.th
  – Line@ : @sanamdeklen หรือ
  – inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th

วิธีการสมัคร

 1. เพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์กับสนามเด็กเล่น ได้ที่- line@id : @sanamdeklen หรือ
  – scan QRcode ได้ที่
 2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังนี้
  ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี : ธนะชาติ ถนอมกุลบุตร
  เลขที่บัญชี : 694-2-01468-4
 3. ส่ง slip ธนาคารมาที่
  – email : kidsplayground.in.th
  – Line@ : @sanamdeklen หรือ
  – inbox facebook : www.facebook.com/kidsplayground.in.th

ตัวอย่างวีดีโอกิจกรรม Zookeeper Camp ครั้งล่าสุด

บรรยากาศกิจกรรมวันแรก

เยี่ยมชมส่วนโภชนาการสัตว์

ดูนกและพันธุ์ไม้

เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์

กิจกรรมสังเกตพฤติกรรมลิเมอร์

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสวนสัตว์

2020-03-12T15:28:29+00:00