กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 6 – 15 คน แบบไม่ค้างคืน